Sąsiedzi organizują Maraton !

Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak” oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają na I Ropczycki Maraton „MTB Ropczyce 2014”.

Termin zawodów
10.08.2014 godz. 11.00

Miejsce
Ropczyce (start i meta – stadion miejski w Ropczycach)

Biuro zawodów
czynne od 9.00 do 10.45 (stadion miejski)

Zapisy on-line
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1342

Wpisowe
do 08.08.2014 – 20,00 zł
w dniu zawodów – 30,00 zł

Trasa
Trasa wyścigu przebiegać będzie po malowniczych okolicach gminy Ropczyce. Ilość dróg asfaltowych zredukowana do niezbędnego minimum, więc zawodnicy preferujący leśne oraz polne ścieżki powinni być usatysfakcjonowani.
Długość trasy – ok. 34 km. Przewyższenia – ok. 900 – 1100 m (w zależności od urządzenia GPS)
http://www.bikemap.net/pl/route/2724421-mtb-ropczyce-2014/
Na ok. 17 km trasy znajdować się będzie bufet (banany, pomarańcze, woda)
Na mecie zawodów dla wszystkich zawodników czekać będzie posiłek regeneracyjny.

Kilka słów od RRS Składak :)

Jeżdżąc wiele po naszych okolicznych pagórkach stwierdziliśmy, że warto byłoby podzielić się naszymi trasami z ludźmi mającymi zamiłowanie do MTB. A naprawdę jest się czym dzielić. Kilometry leśnych ścieżek, polnych dróg, szalone zjazdy w wąwozach i strome – czasami błotniste – podjazdy. No i oczywiście NO ASFALT !!! Tego każdy amator MTB oczekuje od trasy maratonu. Staraliśmy się temu sprostać i w ten sposób przygotowaliśmy trasę, na którą chcemy zaprosić wszystkich chętnych i mających czas zawodników MTB.
Imprezę taką organizujemy po raz pierwszy, więc liczymy się z tym, że coś może nie być na najwyższym lub znanym choćby z Cyklokarpat poziomie. Dlatego prosimy o wybaczenie wszelkich niedociągnięć, jeżeli takowe będą.
Jako, że jest to pierwsza taka nasza impreza szczerze informujemy, że nie będzie bogactwa i rozrzutności z naszej strony. Będzie skromnie. Ale szczerze i z całego serca.
Prosimy o zgłaszanie się na zawody on-line, abyśmy wiedzieli jakiej liczby zawodników się możemy spodziewać. Od tego wiele zależy.
Mamy nadzieję, że wszyscy którzy zdecydują się u nas na start, wyjadą z Ropczyc zadowoleni i przede wszystkim bez uszkodzeń. A przecież o to w tym całym MTB chodzi.

Regulamin I Maratonu Rowerowego MTB Ropczyce 2014

1. Cel zawodów:
a) Propagowanie zdrowego stylu życia
b) Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwa w im-prezie sportowej
c) Promocja miasta i gminy Ropczyce i szlaków turystycznych znajdujących się na tere-nie gminy
d) Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
e) Umożliwienie współzawodnictwa w maratonie rowerowym poprzez połączenie rywa-lizacji sportowej z dobrą zabawą

2. Organizator
Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak”
ul. Zielona 1A,
39-100 Ropczyce
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Konarskiego 6
39-100 Ropczyce

3. Termin i miejsce zawodów
10 sierpień 2014r
Biuro zawodów – RCSiR (stadion w Ropczycach) ul. Mickiewicza
Start i meta – Stadion w Ropczycach

4. Warunki uczestnictwa
a) Zapisy:
– w dniu zawodów od godz.9.00 do 10.45 w biurze zawodów
– do 08.08.2014 on line http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1342
b) uregulowanie opłaty startowej wynoszącej:
30,00 zł – w w dniu zawodów
20,00 zł – zgłoszeni przez Internet do 08.08.2014 na konto :
Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie Składak
08 8642 1139 2013 3931 5898 0001 tytułem opłata startowa MTB Ropczyce 2014

c) osoby, które nie mają ukończonych 18 lat – po przedłożeniu zgody rodziców lub opie-kuna prawnego na formularzu dostępnym w biurze zawodów
d) zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do jazdy na całej trasie wyści-gu w kasku sztywnym. Brak kasku dyskwalifikuje zawodnika
e) przy zapisie zawodnik otrzymuje numer startowy. Zdjęcie numery na trasie wyścigu będzie równoważne z dyskwalifikacją

5. Harmonogram
9.00 – 10.45 – Biuro zawodów
11.00 – start wyścigu
15.00 – dekoracja zwycięzców,
16.00 – zakończenie imprezy

6. Organizacja wyścigu
a) mapa trasy będzie udostępniona przez organizatora na stronie internetowej i w dniu wyścigu w biurze zawodów przed startem
b) na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, których ominięcie będzie kara-ne dyskwalifikacją
c) na trasie wyścigu będzie zlokalizowany bufet
d) zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrót-szym czasie przejadą wyznaczoną trasę
e) zawodnicy, którzy wycofają się z udziału w zawodach w trakcie trwania wy-ścigu zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organi-zatora wyścigu

7. Kategorie wiekowe
Mężczyźni – M1 – 16 – 29 lat
– M2 – 30 – 39 lat
– M3 – 40 – i więcej lat
Kobiety – K1 – powyżej 18 lat

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych
w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii

8. Świadczenia dla zawodników.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– numer startowy na rower i koszulkę
– oznakowanie na trasie wyścigu w postaci znaków pionowych w terenie i znaków po-ziomych na jezdniach oraz oznaczenie niektórych fragmentów wstążkami
– zabezpieczenie medyczne
– prawo do korzystania bufetu na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie
– nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych
– dla zawodników nie mogących kontynuować wyścigu – możliwość transportu na metę zawodów

9. Ubezpieczenie
Każdy z zawodników startujących w zawodach, objęty jest ubezpieczeniem, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

10. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są do szanowania środowiska natural-nego, ze szczególnym uwzględnieniem trasy wyścigu.
Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu różnymi opakowaniami po napo-jach i odżywkach, poza miejscami okolic bufetu i mety wyścigu.

11. Ruch drogowy
Maraton rowerowy odbywać się będzie przy nieograniczonym ruch drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych trasa zostanie zabezpieczona przez organi-zatora. Uczestnicy zawodów powinni zachować szczególną ostrożność, mając na uwa-dze możliwość wyjechania pojazdów z drób bocznych, polnych lub posesji prywat-nych. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną drogi i bezwzględnie przestrzegać zasad ruchu drogowego.
12. Nagrody
Organizator zapewnia nagrody dla każdej kategorii wiekowej za 3 pierwsze miejsca

13. Postanowienia końcowe
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny
– Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów
– W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy
– Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści
– Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organi-zatorów na potrzeby zawodów
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania z każdym uczestnikiem zawodów wywiadu, fotografowania i filmowania na potrzeby reklamowe wykorzy-stywane w Internecie lub transmisjach radiowo telewizyjnych
– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystywane zarówno
poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD w katalogach oraz mediach,
na stronach internetowych w gazetach i na wystawach, jak i na potrzeby promocyjno- reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
– Zawodnicy uczestniczą w wyścigu na swoją odpowiedzialność. Za własne działania
odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas
trwania imprezy.
– Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych
substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych i
jakiegokolwiek rodzaju używek.
– Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz
substancji zarówno przed wyścigiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z za-wodów. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w wyścigu, bez zwrotu opłaty startowej.
– W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia przez uczestnika
wyznaczonej przez trasy, zostanie on zdyskwalifikowany.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz szatnie i toalety
dostępne w miejscu start / meta
– Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
udziału w zawodach lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udzia-łu w wyścigu.
– Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
– Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną
odpowiedzialność za jej start.
– Organizatorzy nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
– Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 30 minut po
zakończeniu wyścigu.
– Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
– Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien
poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

Dyrektor Wyścigu
Adam Wojdon
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji

Współorganizator Wyścigu
Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak”