Szanowni Państwo,

Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Dębicki Klub Kolarski „GRYF” jako organizatorzy zapraszają na I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Konkurencji XC.

Nadrzędnym celem zawodów jest propagowanie jazdy na rowerze jako zdrowego trybu spędzania czasu wolnego.

Dla wszystkich uczestników :

Termin przedsięwzięcia : 20 czerwca 2015 r.

Godzina : 8 00 ,

Miejsce : Stok Narciarski w Stobiernej,

Trasa dla dzieci o długości 300 m

Trasa dla dorosłych o długości 2 630 m

Kontakt dla zainteresowanych :

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

Dr GOSiR Krzysztof Lipczyński, Jan Malec, Szymon Nesteruk

Tel. 14 681 85 49

e-mail: klipczynski@ugdebica.pl,jmalec@ugdebica.pl , sznesteruk@op.pl

Dębicki Klub Kolarski „GRYF”

Mariusz Gawlik

Tel. 518 756 822

e-mail: zarzad@dkkgryf.com

REGULAMIN
I Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego
w Kolarstwie Górskim w konkurencji XC
(trasa zamknięta)

 Niniejszy regulamin określa zasady zgromadzenia, warunki udziału oraz sposoby zachowania się uczestników, podczas imprezy I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Gorskim w Konkurencji XC, której organizatorami są Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Dębicki Klub Kolarski „GRYF”

 1. Cele imprezy.
 2. a) popularyzacja amatorskich wyścigów kolarskich oraz różnych , innych form aktywnego wypoczynku na rowerach górskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych .
 3. b) popularyzacja roweru górskiego jako ekologicznego środka transportu i rekreacji.
 4. c) wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych,
 5. Organizatorzy.

Powiat Dębicki

Miasto Dębica

Gmina Dębica

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

Dębicki Klub Kolarski „GRYF”

 1. Termin i miejsce rozgrywania wyścigów.

I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w konkurencji XC (trasa zamknięta) odbędą się w dniu 20 czerwca w Stobiernej na specjalnie wykonanej trasie XC (przy stoku narciarskim).

Harmonogram Zawodów XC:

 Dorośli (Kobiety, Mężczyźni – osoby w wieku od 18 roku życia): 

– od godz. 9.00 do godz. 10.00 rejestracja zawodników

– godz. 11.30 start kategorii wiekowej od 19 do 30 lat – 4 pętle duże – trasa XC

– godz. 12.30 start kategorii wiekowej od 31 do 45 lat – 3 pętle duże – trasa XC

– godz. 13.30 start kategorii wiekowej od 46 lat wzwyż – 3 pętle duże – trasa XC

Dzieci (Dziewczęta, Chłopcy – osoby do 18 roku życia):

– od godz. 8.00 do godz. 9.00 rejestracja zawodników

– godz. 9.30 start kategorii wiekowej do 12 lat – 2 pętle małe – trasa dla dzieci

– godz. 10.00 – start kategorii wiekowej od 13 do 15 lat – 3 pętle małe – trasa dla dzieci

– godz. 10.30 – start kategorii wiekowej od 16 do 18 lat – 1  pętla duża – trasa XC (za pisemną zgodą opiekuna prawnego uczestnicy kategorii wiekowej od 16 do 18 lat mogą wystartować w kategorii wiekowej od 19 do 30 lat. Chęć zmiany kategorii należy podać przy zgłoszeniu zawodnika oraz należy dokonać opłaty startowej jak dla osoby dorosłej).

 1. Zgłoszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa dla osób dorosłych.

Uczestnikiem zawodów będzie osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:
a) dokona zgłoszenia do 18 czerwca (liczba miejsc ograniczona) na e-mail:
zarzad@dkkgryf.com (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon).
b) dokonanie  opłaty startowej w wysokości 20 zł do 16 czerwca lub 30 zł od 17 do 18 czerwca, przelewem na konto bankowe (poniżej) lub w wysokości 40 zł w dniu rozgrywania zawodów.

Numer Konta PBSbank 17 8642 1139 2013 3931 4716 0001

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz wiek zawodnika startującego. O przyjęciu zgłoszenia decyduje zaksięgowanie wpłaty z prawidłowym opisem w tytule przelewu, w powyższych terminach. Zgłoszenia nie opłacone nie będą brane pod uwagę. W dzień zawodów opłata wynosi
40 zł – opłatę należy uiścić w biurze zawodów.

Opłata startowa pokrywa start, opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów, ubezpieczenie wypadkowe, posiłek regeneracyjny.                                                                                                          c) wypełni kartę zgłoszenia przed zawodami w biurze zawodów i zaakceptuje ją własnym podpisem.                                                                                                                                               5. Zgłoszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa dla dzieci.

Uczestnikiem zawodów będzie dziecko spełniające następujące warunki:
a) w imieniu dziecka zostanie wypełniona karta zgłoszenia przez prawnego opiekuna dziecka, którą należy wypełnić w biurze zawodów.                                                                                                b) Dzieci nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo w zawodach.                                            6. Zawody mają charakter otwarty.

 1. Każdego zawodnika obowiązuje jazda w kasku sztywnym. Osoby bez kasku nie będą
  dopuszczone do zawodów.
 2. Na trasie będą punkty kontrolne. Ominięcie jakiegokolwiek punktu kontrolnego będzie
  karane dyskwalifikacją.
 3. Liczba dorosłych biorących udział w zawodach ograniczona jest do liczby 100 osób. Liczy się data zgłoszenia i opłacenia startu. W razie przekroczenia limitu osób informacja taka zostanie podana do wiadomości na www.dkkgryf.com . Osoby, które dokonają wpłaty po przekroczeniu limitu uczestników otrzymają zwrot pieniędzy i zostaną poinformowane o tym fakcie mailem zwrotnym ze zgłoszenia.
 4. Startujący powinni posiadać: dobry stan zdrowia co potwierdzają na stosownym oświadczeniu w biurze zawodów, dowód tożsamości. Niepełnoletni muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, (formularze do wypełnienia w biurze zawodów).
 5. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 8. Osoby, u których stwierdzi się, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do startu.
 9. Spożywanie napojów alkoholowych na terenie rozgrywania mistrzostw jest zabronione.
 10. W przypadku małej liczby zawodników możliwe jest łączenie dwóch lub więcej kategorii
  i ich wspólny start.
 11. W przypadku małej liczby startujących kobiet wprowadza się dla tej grupy kategorię open.
 12. Wszyscy uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody na koszt własny.
 13. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają informator wyścigu, który zawierał będzie obowiązujący wszystkich uczestników regulamin wyścigu , program oficjalnych godzin startów dla każdej kategorii wiekowej.
 14. Warunkiem dopuszczenia zawodników do wyścigu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu potwierdzone podpisem na liście startowej.
 15. Zasady rozgrywania wyścigów.
 16. a) prawo startu mają zawodnicy tylko na rowerach górskich, sprawnych technicznie za co odpowiadają osobiście i są gwarantami odpowiednich umiejętności do jazdy rowerem po trasie XC.
 17. b) zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu listy startowej oraz przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora na kierownicy roweru.
 18. c) ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości przed startem przez przedstawiciela organizatora .
 19. d) zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas trwania wyścigów.
 20. e) w trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 21. f) w przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 22. g) podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać braku szacunku dla pracowników
  i organizatorów wyścigu oraz innych uczestników wydarzenia.
 23. h) zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go na trasie wyścigu.
 24. i) zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
 25. j) zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
 26. Nagrody.
 27. a) zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdym wyścigu otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy do 6 miejsca otrzymują dyplomy z oznaczeniem zajętego miejsca.
 28. b) wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w wyścigu otrzymują pamiątkowy dyplom.
 29. Zasady finansowania.
 30. a) koszty organizacji wyścigów, w tym nagród ponoszą sponsorzy i organizatorzy, natomiast koszty udziału w zawodach oraz opłaty startowe ponoszą zawodnicy.
 31. b) z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki z kategorii: Dzieci, młodzież (Chłopcy, Dziewczęta).
 32. Zawodnik za nie sportowe zachowanie lub nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 33. Postanowienia końcowe
 34. a) wyścigi przeprowadzone są zgodnie z Regulaminem Kolarstwa Górskiego (MTB) Polskiego Związku Kolarskiego.
 35. b) w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator wspólnie z Sędzią Głównym zawodów, oraz Sędziami Pomocniczymi.
 36. c) organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

 

    OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapewniam opiekę nad niepełnoletnim (imię nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………………………………

i wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w imprezie rekreacyjno – sportowej „

I Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC

” w dniu 20 czerwca 2015r. Jednocześnie zobowiązuję się do egzekwowania od nieletniego, pozostającego pod moją opieką stosowania się do wszelkich wskazówek i poleceń udzielonych przez Organizatora.

Data:   ………………………………                     …………………………………

/ czytelny podpis rodzica lub dorosłego opiekuna /

 

    OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapewniam opiekę nad niepełnoletnim (imię nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………………………………

i wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w imprezie rekreacyjno – sportowej „

I Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC

” w dniu 20 czerwca 2015r. Jednocześnie zobowiązuję się do egzekwowania od nieletniego, pozostającego pod moją opieką stosowania się do wszelkich wskazówek i poleceń udzielonych przez Organizatora.

Data:   ………………………………                     …………………………………

/ czytelny podpis rodzica lub dorosłego opiekuna /

XC plakat

Zapisy również pod linkiem

http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z150619

Trasa XC_ulotka