Cel zawodów
1. Popularyzacja kolarstwa oraz aktywnego wypoczynku na rowerach.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.
4. Promocja roweru jako środka transportu.
Organizator
Dębicki Klub Kolarski „Gryf”
email: m.nosal@chembud.pl
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem zawodów będzie osoba spełniająca następujące warunki:
1. Dokona zgłoszenia do 15 września (liczba miejsc ograniczona do 25) na meila:
m.nosal@chembud.pl
2. Dokona opłaty startowej w wysokości 10zł przed zawodami
3. Wypełni kartę zgłoszenia przed zawodami i zaakceptowanie jej własnym podpisem:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i
prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku
lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu ,przyjmuję do wiadomości ,że trasa zawodów organizowanych przez
DKK „Gryf” przebiegają po drogach o nieograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych w
związku z czym obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego, którego zobowiązuję się przestrzegać.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami oznakowania tras zawodów oraz znakami
obowiązującymi na trasie, ich interpretacją i zasadami umieszczania. Oświadczam że jest mi znany
numer telefoniczny służb ratowniczych.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Swoim
podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i
wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
4. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie numer startowy, który będzie trzeba umieśić na
przodzie roweru.
5. Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu posiadają osoby, które ukończyły 18lat.
6. Każdego zawodnika obowiązuje jazda w kasku sztywnym. Osoby bez kasku nie będą
dopuszczone do zawodów.
7. Na trasie będą punkty kontrolne. Ominięcie jakiegokolwiek punktu kontrolnego będzie
karane dyskwalifikacją.
8. Podczas zawodów obowiązują następujące klasyfikacje:
• Open (Klasyfikacja o Mistrzostwo Dębicy i Puchar Chembudu) dla wszystkich rodzajów
roweru. (Puchary za 3 pierwsze miejsca)
• MTB (Klasyfikowane są tylko zawodnicy startujący na rowerach MTB, za rower MTB
uważamy rower MTB z oponami minimum 1,51 cala, poniżej tej wartości opon rower
będzie zaliczony jako szosowy) – (Medale za 3 pierwsze miejsca)
• DKK Gryf (Klasyfikacja o Mistrzostwo Klubu dostępna jedynie dla zawodników
posiadających opłaconą składkę członkowską w Klubie) – (Medale za 3 pierwsze miejsca)